Novinky

Superodpočet od 1.1.2022

Zmena v odpočte výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj 1.1.2022

Pre spoločnosti, ktoré vykonávajú výskum a vývoj, sa znižuje možnosť odpočtu od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty, kde pri realizácii projektu výskumu a vývoja bolo možné odpočítať 200 % výdavkov (nákladov) vynaložených na výskum a vývoj v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie. Od 1. januára 2022 sa mení výška, kde pri realizácii projektu výskumu a vývoja možné možné odpočítať, už iba 100 % výdavkov, toto zníženie odpočtu od základu sa prvýkrát bude uplatňovať v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, ktoré začína 1. januára 2022 alebo neskôr.

Ustanovenie o medziročnom prírastku, ktorý umožňuje za podmienok uvedených v § 30c ods. 2 zákona o dani z príjmov, zvýšiť odpočet o 100 % ostáva nezmenená.

Novinkou je o odpočet výdavkov (nákladov) na investície

Účelom tohto ustanovenia je dočasná podpora investícii do moderných technológii s prepojením na priemysel 4.0., kde je možné od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty u daňovníka, pri realizácii investičného plánu možno po splnení podmienok podľa § 30e ods. 2 zákona o dani z príjmov,  odpočítať ustanovené percento výdavku (nákladu) z odpisu z investície, ktorého výška závisí od plánovanej výšky percenta preinvestovania priemernej hodnoty investícií a od hodnoty preinvestovania tejto plánovanej priemernej hodnoty investícií ustanovených v investičnom pláne, a to podľa nasledovnej tabuľky:

 

Preinvestovaná priemerná
hodnota investícií v percentách

Hodnota plánovanej výšky preinvestovania priemernej hodnoty investícií v mil. eur

viac ako 1 do 20 vrátane

viac ako 20 do 50 vrátane

viac ako 50

od 700 % – do 1 399,99 %

15 %

25 %

50 %

od 1 400 % a viac

20 %

30 %

55 %