Poskytujeme komplexné vedenie účtovníctva v súlade so slovenským právnymi predpismi alebo v súlade s medzinárodným štandardmi. Pri poskytovaní služieb vedenia účtovníctva poskytujeme moderné služby vo forme účtovného cloudu, kde využívame všetky moderné technológie a trendy v digitalizácii firemných dokumentov.

Priebežné vedenie účtovnej agendy

Vedenie účtovníctva

  • štatutárne účtovníctvo
  • príprava finančných výkazov podľa potreby klienta (Štatistický úrad SR, Národná banka Slovenska)
  • analýza a optimalizácia účtovných procesov

Manažérsky controlling

  • príprava manažérskych výstupov podľa potreby
  • nastavenie a optimalizácia vnútorných procesov

Ostatné práce

  • spracovanie faktúr
  • spracovanie platobných príkazov podľa potreby klienta

 

Ročná agenda

Ročná účtovná závierka je komplex uzávierkových prác, ktoré predchádzajú uzavretiu účtovných kníh. Jednou z nich je inventarizácia zostatkov na jednotlivých účtov na konci účtovného obdobia, ktorej cieľom je zosúladiť účtovný stav so skutočným stavom. Po skončení inventarizácie pre klienta pripravíme kompletnú účtovnú závierku v súlade s platnými právnymi predpismi, ktoré upravujú účtovníctvo a účtovnú závierku za príslušný rok.

Zodpovedná osoba

Ján Šimunič

Ján Šimunič

Executive Manager/Tax Advisor

+421 917 147 366
jan.simunic@accotaxes.sk

„Ján Šimunič je riaditeľom AccoTaxes Management a daňový poradca. Má dlhoročné skúseností, ktoré nadobudol ako vyšší manažér v medzinárodnej spoločnosti pôsobiacej na kapitálovom trhu, kde zodpovedal najmä za oblasť financií, účtovníctva, daní a reportingu.“